„Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz firmy Centrum Usług Dronowych Sp. z o.o. – podmiotu inkubowanego przez RARR S.A. w ramach projektu Platforma startowa – Start in Podkarpackie”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2019-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz firmy Centrum Usług Dronowych Sp. z o.o. – podmiotu inkubowanego przez RARR S.A. w ramach projektu Platforma startowa – Start in Podkarpackie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: dostawa. 2. Krótki opis przedmiotu zamówienia: a) bateria Litowo Jonowa, ilość 130sztuk; b) moduł sensora fotograficznego, ilość 1 sztuka; c) modułu multispektralne, ilość 6 sztuk; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do siwz - Wzór umowy. 4. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31434000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną