Dostawa densytometru dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-005 Rzeszów, ul. Fredry
 • Telefon/fax: tel. 178 509 047 , fax. 178 538 394
 • Data zamieszczenia: 2020-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
  ul. Fredry 9
  35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 509 047, fax. 178 538 394
  REGON: 69068500600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zoz2rzeszow.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa densytometru dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Główny przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż densytometru dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. Na przedmiot zamówienia składa się: zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu densytometrycznego, szkolenia dla pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego aparatu oraz prace instalacyjne. Aparat densytometryczny wraz z wyposażeniem oferowany przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy - nie powystawowy, nie demonstracyjny, nieużywany, nie rekondycjonowany, z pełnym oprzyrządowaniem, oprogramowaniem i wyposażeniem, rok produkcji 2020. 2. Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia oraz pozostałych wymogów realizacji przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część. 3. Oferowane dostawy wyrobów medycznych powinny spełniać następujące wymagania: a) oferowane urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o wyrobach medycznych, b) na potwierdzenie dopuszczenia oferowanych produktów do obrotu Wykonawca przedkłada (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) na wezwanie Zamawiającego: - deklaracja zgodności i certyfikatu CE, - wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub oświadczenie z uzasadnieniem, że dane urządzenie nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. 4. Minimalny okres gwarancji jakim musi zostać objęty dostarczony sprzęt – minimum 24 miesiące od dnia oddania aparatu do eksploatacji. W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny, Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć przeglądy aparatu w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. 5. W cenie oferty: • Testy specjalistyczne i akceptacyjne aparatu po instalacji, • Wykonanie pomiaru rozkładu mocy dawki zgodnie z wymogami Sanepidu, • Projekt ochrony radiologicznej (wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez WSSE), Inna dokumentacja konieczna do odbioru i dopuszczenia do eksploatacji pracowni oraz urządzenia przez uprawnione instytucje. 6. Miejsce dostawy, montażu, szkolenia, prac instalacyjnych – Przychodnia Specjalistyczna – Centrum Diagnostyczne Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu umowy własnym środkiem transportu, na własny koszt i własne ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy. 10. Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji: a) dostawa i montaż (uruchomienie) przedmiotu umowy oraz prace instalacyjne muszą być zrealizowane w terminie podanym w ofercie od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy będzie stanowił kryterium oceny oferty (kryterium czas realizacji zgodnie z Roz. XVI SIWZ). Czas realizacji określa Oferent w formularzu ofertowym. b) terminy szkoleń: - pierwsze szkolenie Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić tuż po instalacji systemu, w terminie dogodnym dla Zamawiającego, w wymiarze do 2-ch dni roboczych; - dodatkowe szkolenia personelu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany przeprowadzić w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni. 11. Wykonanie wizji lokalnej przez Oferenta możliwe jest codziennie w godzinach pracy placówki, jednakże należy wziąć pod uwagę bieżące udzielanie świadczeń pacjentom w Pracowni Densytometrii ZOZ Nr 2 w Rzeszowie. Celem dokładniejszych informacji na temat możliwych godzin odbycia wizji lokalnej zaleca się kontakt z Panią Barbarą Furman - tel. (+48) 513 362 453.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111660-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną