Dostawa biblioteki taśmowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa
 • Telefon/fax: tel. 017 8604212, 8604246
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Zamkowa 8
  35-032 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8604212, 8604246
  REGON: 15447382001650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa biblioteki taśmowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa biblioteki taśmowej wraz z instalacją i konfiguracją oraz rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania wspomagającego wykonywanie kopii zapasowych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8. 3.3. Szczegółową charakterystykę zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. 3.4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 11 do SIWZ. 3.5. Miejscem dostawy jest siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8. 3.6. Zamawiający wymaga by na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji i wsparcia serwisowego przez okres minimum 36 miesięcy. Termin gwarancji i wsparcia technicznego liczony będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 3.7. Dostarczone elementy przedmiotu zamówienia w ramach niniejszego postępowania przetargowego mają być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r., nie używane, nie poddawane żadnym naprawom, wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem. 3.8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SIWZ za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 29-30 ustawy Pzp. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „ lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30238000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną