Dostawa artykułów żywnościowych- owoców i warzyw dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu

Ochotnicze Hufce Pracy Podkarpacka Wojewódzka Komenda w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Podkarpacka Wojewódzka Komenda w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35074 Rzeszów, al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 17 852 39 10 , fax. 17 852 39 10
 • Data zamieszczenia: 2019-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Podkarpacka Wojewódzka Komenda w Rzeszowie
  al. Piłsudskiego 31
  35074 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 852 39 10, fax. 17 852 39 10
  REGON: 103697400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.ohp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych- owoców i warzyw dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych- owoców i warzyw dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu w celu zapewnienia wyżywienia w 2018r. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu, ul. Zadwór 5, 38 – 440 Iwonicz. 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na zamówienie: Część 1 Dostawa owoców i warzyw 4. Szczegółowy wykaz artykułów żywnościowych zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1.1. do niniejszej SIWZ. 5. Podane w formularzu cenowym ilości poszczególnych artykułów są szacunkowe, zatem Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zaproponowanych do zakupu towarów w zależności od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych. 6. Wykonawcy mogą zaoferować produkty w opakowaniach o wielkości zbliżonej do wskazanej przez Zamawiającego, przy czym cenę należy przeliczyć na jednostkę miary określoną rzez Zamawiającego. 7. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać poniższe wymagania jakościowe: - muszą spełniać normy w żywieniu zbiorowym w stołówkach szkolnych, - posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami (normy HACCP), - mieć odpowiedni termin przydatności do spożycia,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną