Dostawa aparatury medycznej do torakochirurgii

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury medycznej do torakochirurgii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: • ultrasonografu endobronchialnego EBUS – Część nr 1, • kamery do videotorakochirurgii – Część nr 2, • videobronchofiberoskopu – zestaw – Część nr 3, • szafy do suszenia i przechowywania endoskopów – Część nr 4, • ultrasonografu – Część nr 5, dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia oraz wymagania zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych dla poszczególnych Części (Załączniki nr 1 do SIWZ), będącymi integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach: • ultrasonografu endobronchialnego EBUS – Część nr 1 – 1 szt., • kamery do videotorakochirurgii – Część nr 2 – 1 szt., • videobronchofiberoskopu – zestaw – Część nr 3 – 1 szt., • szafy do suszenia i przechowywania endoskopów – Część nr 4 – 1 szt., • ultrasonografu – Część nr 5 – 1 szt., opisanych w Załącznikach nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33168100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną