„Dostawa aparatu USG dla potrzeb WZS w Rzeszowie”

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna
 • Telefon/fax: tel. 17 866 96 00 , fax. 17 866 96 01
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
  ul. Warzywna 3
  35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 866 96 00, fax. 17 866 96 01
  REGON: 69056113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wzsrzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa aparatu USG dla potrzeb WZS w Rzeszowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatu USG. 2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy, jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Zestawienie parametrów technicznych 2) Wzór umowy - stanowiące załączniki do SIWZ i dostępne w oddzielnych plikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną