Dostawa 6 szt. samochodów osobowych oznakowanych typu kombi z napędem hybrydowym. Numer postępowania: ZP/22/2020

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 582 192 , fax. 178 582 193
 • Data zamieszczenia: 2020-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 582 192, fax. 178 582 193
  REGON: 69031697000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 6 szt. samochodów osobowych oznakowanych typu kombi z napędem hybrydowym. Numer postępowania: ZP/22/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. samochodów osobowych oznakowanych typu kombi z napędem hybrydowym. 2. Samochody dostarczane będą tej samej marki, modelu i wersji wyposażeniowej i będą wyprodukowane w 2020 r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 4. Zamawiający żąda załączenia do oferty: 1) Dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE pojazdu gotowego do jazdy) musi być dołączony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej, 2) wykazu autoryzowanych stacji obsługi, 3) dokumentów wymaganych w specyfikacji technicznej pojazdu.(załącznik nr 1 do SIWZ pkt 1.3 – wymagania formalne). 5. Ilekroć w SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Ilekroć w postanowieniach SIWZ, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia wskazany w ust. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną