Dostawa 430 tysięcy szt. worków polipropylenowych na piasek do celów przeciwpowodziowych

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 17 867 12 28 , fax. 17 867 17 53
 • Data zamieszczenia: 2019-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 867 12 28, fax. 17 867 17 53
  REGON: 00051434800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 430 tysięcy szt. worków polipropylenowych na piasek do celów przeciwpowodziowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 430 000 szt. worków polipropylenowych na piasek przeznaczonych do celów przeciwpowodziowych, do magazynu przeciwpowodziowego w Tarnobrzegu. Zamawiający przewiduje prawo opcji tzn. dodatkową dostawę 370 000 szt. worków polipropylenowych na piasek do celów przeciwpowodziowych, zgodnie z zapisem § 21 SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część B SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39500000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną