Dostawa 3 szt. samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-101 Rzeszów, Gen. M. Langiewicza
 • Telefon/fax: tel. 017 8505814, , fax. 017 8505377
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  Gen. M. Langiewicza 26
  35-101 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8505814, , fax. 017 8505377
  REGON: 00016241200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wios.rzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tys-euro/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 3 szt. samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( parametry techniczne, wyposażenie) oraz wymagania zawiera załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę trzech fabrycznie nowych, nieużywanych, niezarejestrowanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 roku samochodów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: • dostarczenia na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie samochodów nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2020 r. kompletnych, wolnych od jakichkolwiek wad i usterek, • udzielenia gwarancji i rękojmi na dostarczane samochody na okres zadeklarowany w Formularzu ofertowym – załączniku nr. 1, • zapewnienia w okresie gwarancyjnym przeglądów okresowych oraz napraw w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) wskazanej przez Wykonawcę i zlokalizowanej najbliżej miejsca użytkowania przedmiotów zamówienia, • dostarczenia wraz z samochodami książek gwarancyjnych wraz z listą ASO - w języku polskim, książek serwisowych, świadectw homologacji, kart pojazdów oraz instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodów. 5. Przedmioty zamówienia będą podlegały odbiorowi na podstawie protokołów odbioru podpisanych przez przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń, które będą stanowiły podstawę uznania należytego wykonania umowy. Komisję odbioru z udziałem przedstawiciela Wykonawcy powoła Zamawiający. 6. Podczas odbioru, samochody powinny wskazywać taki stan baku, aby kontrolka rezerwy paliwa nie była zapalona. 7. Samochody muszą spełniać wymagania: 1) warunków technicznych, wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 110 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy; 2) określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.). 3) Dyrektywy minimum CEE EURO 6 w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. 8. Koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu, pokrywa Wykonawca. 9. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru samochodów przez Zamawiającego potwierdzonych stosownymi protokołami. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w § 7 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych w szczególności: oleje i inne płyny eksploatacyjne, tarcze i klocki hamulcowe, pióra wycieraczek, płyn do spryskiwaczy. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji będzie równy okresowi rękojmi. 10. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferty równoważne to takie, które spełniają wymagania pod względem funkcji i przeznaczenia pod warunkiem, że zaoferowany przedmiot będzie posiadał parametry takie same lub lepsze od wymaganych. W takiej sytuacji wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 11. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną