Dostawę talonów żywnościowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-304 Rzeszów, al. gen. Władysława Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 613 001 , fax. 178 613 003
 • Data zamieszczenia: 2020-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
  al. gen. Władysława Sikorskiego 428
  35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 613 001, fax. 178 613 003
  REGON: 69026099100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę talonów żywnościowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa talonów żywnościowych na posiłki profilaktyczne dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o. o. o nominale jednostkowym 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100) każdy, w miesiącu listopad i grudzień 2020 r. w ilości szacunkowej 12 700 sztuk, oraz o nominale 9,00 zł. (słownie: dziewięć złotych 00/100) każdy, w miesiącu styczeń, luty i marzec 2021 r. w ilości 19 000 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199770-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną