Częściowa przebudowa budynku dydaktycznego „D” OPP w Rzeszowie z/s w Zaczerniu – etap III – remont sieci strukturalnych

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 582 192 , fax. 178 582 193
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 582 192, fax. 178 582 193
  REGON: 69031697000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Częściowa przebudowa budynku dydaktycznego „D” OPP w Rzeszowie z/s w Zaczerniu – etap III – remont sieci strukturalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest częściowa przebudowa budynku dydaktycznego „D” OPP w Rzeszowie na działce o numerze ewid. 3478 położonego w miejscowości Zaczernie (gmina Trzebownisko) obejmująca remont sieci strukturalnych (etap III). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, dokumentach towarzyszących oraz we wzorach umów – stanowiących Załączniki do SIWZ. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 5. Wykonawca udzieli gwarancji – co najmniej 36 miesięcy, na zainstalowane urządzenia, materiały i wykonane roboty. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną