Budowa wiaty TAX FREE wraz z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą, posterunku SG, wykonanie ogrodzeń, bram, furtek, szlabanów i bramownic, uzupełnienie drogi serwisowej DD59 oraz utwardzenie nawierzchni” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie infrastruktury do odpraw osobowych na drogowym przejściu granicznym w Korczowej.”

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 17 867 12 28 , fax. 17 867 17 53
 • Data zamieszczenia: 2019-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 867 12 28, fax. 17 867 17 53
  REGON: 00051434800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wiaty TAX FREE wraz z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą, posterunku SG, wykonanie ogrodzeń, bram, furtek, szlabanów i bramownic, uzupełnienie drogi serwisowej DD59 oraz utwardzenie nawierzchni” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie infrastruktury do odpraw osobowych na drogowym przejściu granicznym w Korczowej.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty TAX FREE wraz z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą, posterunku SG, wykonanie ogrodzeń, bram, furtek, szlabanów i bramownic, uzupełnienie drogi serwisowej DD59 oraz utwardzenie nawierzchni w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie infrastruktury do odpraw osobowych na drogowym przejściu granicznym w Korczowej.” 2) Zakres robót określono szczegółowo w części B SIWZ w wersji elektronicznej. (Zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury do odpraw osobowych na drogowym przejściu granicznym w Korczowej” zostało podzielone na zamówienie podstawowe oraz zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp wg. załączonego zakresu rzeczowego) . 3) Warunki prowadzenia prac zostały opisane w części C SIWZ. 4) Zamawiający wymaga 5 letniej rękojmi za wady, o której mowa w Kodeksie Cywilnym. 5) Opisane w dokumentacji technicznej materiały/urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego, jednak istnieje możliwość stosowania materiałów/urządzeń równoważnych tzn. o parametrach/jakości nie gorszych niż tych wskazanych w SIWZ – część techniczna. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych. W przypadku niewskazana proponowanego rozwiązania równoważnego Zamawiający uznaje, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w specyfikacji technicznej – część B SIWZ. 6) Zamawiający wymaga zaoferowania przez każdego z Wykonawców co najmniej podstawowego okresu gwarancji tj. 5 lat. Istnieje możliwość zaoferowania gwarancji dodatkowej określonej w § 14 SIWZ, przez co można uzyskać dodatkowe 36 pkt w kryterium – dodatkowa gwarancja. 7) Przedmiot zamówienia będzie realizowany za pomocą osób opisanych w § 26 części A SIWZ. 8) Wykonawca realizujący niniejsze zamówienia musi uwzględnić fakt, iż roboty budowlane będą wykonywane w obrębie odcinka przygranicznego autostrady A-4, która została wybudowana w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa na odcinku Radymno (bez węzła) – Korczowa długości 22 km” przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie – gwarancja upływa z dniem 07.01.2023 r. 9). Dokumentacja projektowa stanowiąca Opis przedmiotu zamówienia w niniejszym zamówieniu został uzgodniona z GDDKiA Oddział Rzeszów – uzgodnienie znajduje się na mapie „Zagospodarowanie terenu.” Odcinek autostrady, przy którym wykonywane będą roboty budowlane jest wyłączony z ruchu drogowego. 10) 30.04.2013 r. Wojewoda Podkarpacki podpisał z GDDKiA Oddział w Rzeszowie Porozumienie w sprawie przejęcia w zarządzanie ww. odcinka autostrady A-4 w celu zrealizowania platformy północnej i południowej przeznaczonych do odpraw granicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną