Budowa Posterunku Policji w Zagórzu

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 582 192 , fax. 178 582 193
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 582 192, fax. 178 582 193
  REGON: 69031697000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Posterunku Policji w Zagórzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku Posterunku Policji w Zagórzu z garażem wewnętrznym wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., gazową z kotłownia gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektryczną, kontroli dostępu, okablowaniem strukturalnym, inst. CCTV, systemem przyzywowym, inst. odgromową) budową przyłączy kanalizacji sanitarnej, wody, przyłącza teletechnicznego, przyłącza energetycznego, przyłącza gazu, oświetleniem terenu, ogrodzeniem, budową śmietnika, wykonaniem zjazdu na ul. Słoneczną, zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacja projektową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, w zakresie wykonania żelbetonowych elementów konstrukcyjnych budynków to jest ław fundamentowych, ścian, stropów, słupów itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną