Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest projekt i wykonanie robót budowlano-montażowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie : „Budowa kompresorowni dla laboratorium szybkiego prototypowania dla potrzeb Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” : 1. opracowanie dokumentacji projektowej, pozwalającej na realizację inwestycji wymagającej zgłoszenia do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa; Projekt powinien zawierać także instrukcję obsługi dla użytkownika; 2. realizacja robót budowlano-montażowych wg opracowanego, uzgodnionego z Zamawiającym projektu; 3. Zakres zamówienia obejmuje: • dostawę i posadowienie prefabrykowanego kontenera ; • projekt i wykonanie instalacji zasilającej EE (wg załączonych warunków ) • dostawa (1 szt) i montaż (2 szt) sprężarek (drugą dostarczy Zamawiający); • projekt i wykonanie instalacji sprężonego powietrza; • uruchomienie instalacji Szczegółowy opis ujęto w Programie Funkcjonalno-Użytkowym załączonym do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną