Borelioza, autoimmunoagresja, alergia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna
 • Telefon/fax: tel. 17 866 96 00 , fax. 17 866 96 01
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
  ul. Warzywna 3
  35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 866 96 00, fax. 17 866 96 01
  REGON: 69056113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wzsrzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Borelioza, autoimmunoagresja, alergia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do diagnostyki boreliozy, chorób autoimmunologicznych oraz alergii dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. Zamawiający przywiduje składanie ofert częściowych tj.: 1) Część 1 – Diagnostyka boreliozy oraz chorób autoimmunologicznych 2) Część 2 – Diagnostyka alergii – panele duże. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części. Zamawiający zastrzega jednak składanie ofert przez Wykonawcę na całość asortymentu w danej części. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego związanych z realizacją zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zapotrzebowania ilościowego określonego w przedmiocie zamówienia w ilości do 30 %. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej wartości umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu niewykonania umowy, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za rzeczywiście dostarczony asortyment. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które Wykonawca zobowiązuje się przedstawić na każde żądanie Zamawiającego. Dostarczany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, musi posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu. Zaoferowany asortyment będący wyrobem medycznym musi być dopuszczony do obrotu i używania oraz posiadać aktualne dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211). Uwaga: Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa udostępni Zamawiającemu kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów, wymagań określonych powyżej na jego każde żądanie. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z wyspecyfikowanym, kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dotyczącego użytkowania przedmiotu zamówienia przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Formularz cenowy – Część 1; 2) Minimalne wymagania (zestawy do oznaczania) – Część 1; 3) Minimalne wymagania (sprzęt) – Część 1; 4) Formularz cenowy – Część 2; 5) Minimalne wymagania (zestawy do oznaczania) – Część 2; 6) Minimalne wymagania (sprzęt) – Część 2; 7) Wzór umowy - stanowiące załączniki do SIWZ i dostępne w oddzielnych plikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną