Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii instalacji elektrycznych w obiektach i na terenach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii instalacji elektrycznych w obiektach i na terenach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usługi całodobowego pogotowania technicznego celem utrzymania instalacji elektrycznych w należytym stanie i pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej w obiektach i terenach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: 1) bieżącą konserwację instalacji elektrycznych i odgromowych, celem utrzymania ich stałej i prawidłowej pracy; 2) dokonywanie przeglądów instalacji oświetlenia awaryjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu; 3) dokonywanie bieżącej wymiany materiałów eksploatacyjnych, w tym w szczególności: zużytych żarówek, świetlówek itp. źródeł światła oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, bezpieczników, starterów, baterii, akumulatorków, gniazdek, wyłączników, styczników, przekaźników; 4) dokonywanie bieżących napraw i usuwania awarii instalacji elektrycznych i odgromowych, oświetlenia awaryjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu. Usługi składające się na przedmiot zamówienia, wykonywane będą w obiektach i na terenach niżej wskazanych: 1) Inkubator Technologiczny PPN-T Aeropolis – pod adr.: Jasionka 954, 36-002 Jasionka, 2) Hala nr 1 - pod adr.: Jasionka 954A, 36-002 Jasionka, 3) Hala nr 2 - pod adr.: Jasionka 954B, 36-002 Jasionka, 4) Hala nr 4 - pod adr.: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, 5) Laboratorium Biotechnologii UR - pod adr.: ul. Ćwiklińskiej 2E, 35-601 Rzeszów, 6) Laboratorium Badawcze PRZ - pod adr.: ul. Poznańska 2D, 35-084 Rzeszów, 7) Preinkubator Akademicki - pod adr.: ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów, 8) Kamienica pod adr.: ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, 9) Kamienica pod adr.: ul. Króla Kazimierza 7, 35-061 Rzeszów. Szczegółowy opis budynków objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Usługi składające się na przedmiot umowy, obejmują w szczególności następujące instalacje elektryczne i odgromowe: 1) wewnętrzne instalacje elektryczne (punkty świetlne, gniazda wtykowe, wyłączniki, wtyczki, sieć instalacyjna), 2) zewnętrzne instalacje elektryczne (oświetlenie budynku, schodów wejściowych i terenu posesji, zasilanie wentylatorów dachowych, instalacji podgrzewania wpustów dachowych, czujka zmierzchowa), 3) urządzenia elektryczne w tablicach rozdzielczych n/n (wyłączniki nadmiarowo prądowe, wyłączniki różnicowo prądowe, programatory czasowe, przekaźniki, itp.), 4) instalacje odgromowe wraz z uziemieniem, 5) rozdzielnię główną, 6) złącze kablowe wraz z urządzeniami - w zakresie instalacji będącej własnością Zamawiającego, począwszy od granicy z Zakładem Energetycznym, zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakres umowy nie obejmuje instalacji niskoprądowych. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze zgłaszanymi zleceniami przez zamawiającego. Zlecenia będą zgłaszane telefonicznie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Wszelkie informacje o sposobie powiadamiania o awariach i wymaganym czasie reakcji są zawarte w umowie (Załącznik nr 2 do siwz). Realizacja przez kolejnych 24 miesiące, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2020 r. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: 1) Załącznik nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia 2) Załącznik nr 2 do siwz – Wzór umowy 3) Załącznik nr 3 do siwz – Formularz ofertowy 4) Załącznik nr 4 do siwz – Wykaz budynków 5) Załącznik nr 1 do umowy – Kalkulacja cenowa usługi naprawy Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50711000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną