Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki w Tyczynie na Dom Dziecka i Młodzieży

Powiat Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 178 671 463 , fax. 178 671 964
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rzeszowski
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 671 463, fax. 178 671 964
  REGON: 69058141300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki w Tyczynie na Dom Dziecka i Młodzieży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą.: „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki w Tyczynie na Dom Dziecka i Młodzieży”. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie w szczególności na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych polegających na: 1) dostosowaniu budynku do przepisów przeciwpożarowych w tym m.in.: instalacje p.poż., instalacja hydrantowa, zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych do klasy odporności ogniowej REI60, oddzielenie poddasza od palnej konstrukcji i przekrycia dachu płytami g-k o odporności ogniowej EI30, przeniesienie jednostki zewnętrznej klimatyzatora tak by nie zawężała drogi ewakuacji przy schodach zewnętrznych, dostosowanie (powiększenie) otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej budynku z części kuchennej ze względu na wymianę drzwi na stalowe pełne o odporności ogniowej EI30, wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej oraz montaż drzwi przeszklonych o odporności ogniowej EI30, dostosowanie schodów strychowych do war. p.poż, 2) dostosowaniu WC dla osób niepełnosprawnych na parterze i poddaszu użytkowym, 3) skuciu płytek na fragmentach ścian oraz wykonaniu nowego obłożenia ścian płytkami, w części pomieszczeń odczyszczeniu płytek i odnowieniu fug, 4) skuciu w niezbędnym zakresie płytek posadzkowych w miejscu wyburzanych ścian w łazienkach i tras nowych instalacji, demontażu parkietu w miejscach nowych ścian działowych, uzupełnieniu posadzek, skuciu płytek podłogowych w kuchni i ułożeniu nowych, wycyklinowaniu pozostałego parkietu, 5) montażu nowoprojektowanych ścian działowych z płyt g-k na parterze i poddaszu użytkowym, 6) wykonaniu nowych sufitów podwieszanych w związku z wymianą przewodów wentylacji mechanicznej, nowym oświetleniem i warunkami p.poż., 7) zamurowaniu otworu na parterze między jadalnią i pokojem biurowym, 8) likwidacji kominka na parterze, 9) montażu drzwi do nowych pomieszczeń i demontażu drzwi do pracowni komputerowej, 10) przeszlifowaniu, malowaniu i wykończeniu pozostałych ścian wg rysunków, 11) wykonaniu przeglądu i udrożnieniu przewodów wentylacji grawitacyjnej, 12) wykonaniu zabudowy aneksu kuchennego wraz z dostawą i montażem części sprzętu agd (płyta grzewcza, okap kuchenny), 13) zakupie i montażu na budynku sprzętu ppoż. (gaśnice i agregaty gaśnicze) oraz oznakowania ppoż., 14) wykonaniu instalacji elektrycznej, w tym: demontaże istniejących urządzeń elektrycznych, prace kontrolne w tablicy TK, tablica parteru oraz poddasza, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacja SSP, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia, zasilanie wentylacji, instalacja strukturalna, instalacja CCTV, instalacja TV, instalacja przyzywowa w toalecie dla niepełnosprawnych, instalacja wideo domofonowa, połączenia wyrównawcze, ochrona od porażeń prądem elektrycznym, ochrona od przepięć atmosferycznych i łączeniowych, 15) wykonaniu instalacji sanitarnych w tym: przebudowa instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu dostosowania do aktualnego układu architektonicznego pomieszczeń, przeniesienie hydrantu oraz montaż nowego hydrantu wraz z dostosowaniem do nowej instalacji hydrantowej, zmiana lokalizacji grzejników i klimatyzatorów wewnętrznych i zewnętrznych, zmiana instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie wentylacji, wyprowadzenie jej ponad dach, montaż nasady kominowej obrotowej (tzw „tulipan”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną