Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych oraz robót budowlanych dla zadania pn.: Zadanie Nr 6 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa, polegająca na budowie zatok postojowych w km 93+634 i 95+312 strona prawa” realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiegona terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2019-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych oraz robót budowlanych dla zadania pn.: Zadanie Nr 6 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa, polegająca na budowie zatok postojowych w km 93+634 i 95+312 strona prawa” realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiegona terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika i obejmuje następujące prace: Roboty budowlane związane budową zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – Gr. Państwa w km 93+634 i 95+312, strona prawa”, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną stanowiącą część SIWZ, będą polegały na: - budowie dwóch zatok postojowych przy drodze wojewódzkiej Nr 897: a) w km 93+634 (Juhasówka – sery owcze) wraz niezbędną infrastrukturą techniczną; b) w km ok. 95+300 (Bacówka – sery owcze) wraz niezbędną infrastrukturą techniczną; wyposażone w 3 stanowiska postojowe, o wymiarach 3.0x6.0m (łączna długość 18.0m) wraz ze skosami nie większymi niż: wjazdowym 1:3 i wyjazdowym 1:1, wyokrąglone łukami kołowymi, - przebudowie istniejących zjazdów (uzupełnienie kruszywem), prowadzących do działek na których znajdują się „bacówka i juhasówka”; - budowie chodnika o szer. 1,5m wzdłuż zatok postojowych; - innych pracach o charakterze, pomocniczym i porządkującym jak; odnowa oznakowania poziomego i pionowego, wyrównanie poboczy, oczyszczenie z namułów rowów drogowych na obszarze objętym zakresem robót budowlanych; - wzmocnieniu i wyrównaniu nawierzchni zjazdu, - zwiększeniu promieni łuków wyokrąglających, - budowie dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo w postaci klina o skosie 1:10, - modernizacji nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 897, co pozwoli na zorganizowanie właściwej gospodarki komunikacyjnej i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej - innych pracach o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym. 4.3.2. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 5 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną