Roboty budowlane polegające na przebudowie rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie i częściowym przykryciu rowu W-2-1 na odcinku od rowu W-2 do ul. Senatorskiej, budowie przyłącza kanalizacji deszczowej i budowie przykanalika, odtworzeniu zieleni oraz wykonanie robót, a w tym : 1) zarurowanie i przykrycie gruntem odcinka rowu na długości od ul. Senatorskiej do ul. Alternatywy rurami fi 800 na materacu z kruszywa wraz ze studniami fi 1500 na długości 105,00 m, 2) odbudowa koryta rowu melioracyjnego płytami betonowymi od ul. Alternatywy z włączeniem do rowu W-2 na długości około 300,00 m, 3) przebudowa przepustów - 2 szt., 4) przebudowa gazociągów - 3 szt., 5) przebudowa wodociągów - 3 szt., 6) zabezpieczenie kabla energetycznego - 1 szt., 7) budowa przykanalika fi 300 - szt.1, 8) wycinka drzew i krzewów, 9) wykonanie nasadzeń zastępczych, 10) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz ze studniami szt.1. Zakres robót został objęty pozwoleniem na budowę nr 37/2020 z dnia 21.01.2020 r. oraz zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 30.01.2020 r. Po stronie Wykonawcy leży pokrycie kosztów związanych z nadzorem gestorów sieci nad wykonywanymi robotami. Wykonawca powinien zapewnić bezpieczne dojście mieszkańcom do budynków położonych przy rowie W-2-1 oraz zapewnić dojazd służb miejskich ratunkowych. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i uzgodnienie we własnym zakresie „Projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót”, oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) dokumentacja projektowa, 2) wzór umowy wraz z załącznikami - stanowiące załączniki do SIWZ (dostępne w oddzielnych plikach).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną