Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ścieżek rowerowych nad Wisłokiem

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ścieżek rowerowych nad Wisłokiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ścieżek rowerowych nad Wisłokiem. Etap I Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował poniższe odcinki do rozruchu w terminie do 15.02.2021 r. Rozruch oświetlenia – należy przez to rozumieć wszelkie czynności przygotowawcze, które umożliwią bezpieczne zaświecenie opraw oświetleniowych. Do tych czynności zalicza się: podpinanie kabli oświetleniowych do punktów zasilających, wykonanie pomiarów elektrycznych stanu izolacji kabli zasilających oraz przewodów kabelkowych w słupach zasilających oprawy oświetleniowe (wlz-ty), pomiary skuteczności ochrony od porażeń, pomiary pętli zwarcia. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej a w szczególności schematy zasilania, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w wersji roboczej podpisana przez Geodetę bez klauzuli Ośrodka Geodezyjnego). Warunkiem koniecznym, żeby uruchomić procedurę rozruchu jest wykonanie fizyczne robót budowlanych w terenie związanych z układaniem kabli zasilających, zamontowanie słupów z oprawami oświetleniowymi, szaf oświetleniowych. Odcinek 1 Strona wschodnia Wisłoka, tereny od mostu Lwowskiego do mostu Narutowicza -budowa 36 kpl latarni oświetlenia ścieżek wraz z oprawami typu LED i kablem zasilającym YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości ok. 1307 m oraz kablem sterowniczym YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości ok. 830 m. Odcinek oświetlanych ścieżek ok 880 m, -przebudowa istniejącej szafy 12 polowej SOU "Jednostka Wojskowa ½” (przebudowa 4 pól zasilanie bezprzerwowe 24h/dobę), -wykonanie uziemienia ochronno- roboczego z bednarki Fe/Zn 25x4 po trasie linii kablowych. Odcinek 2 Strona zachodnia Wisłoka, tereny od mostu Narutowicza do mostu Lwowskiego: -budowa 43 kpl latarni oświetlenia ścieżek wraz z oprawami typu LED i kablem zasilającym YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości ok. 1791 m oraz kablem sterowniczym YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości ok. 779 m odcinek oświetlanych ścieżek ok 940 m, -przebudowa istniejącej szafy SzU "Iluminacja mostu"(ze względu na brak wolnych pól odpływowych należy dobudować 2 dodatkowe pola zasilanie bezprzerwowe 24h/dobę lub przebudować wyposażenie szafy zwiększając ilość pól odpływowych i dostosowując 2 pola do nowych warunków), -wykonanie uziemienia ochronno- roboczego z bednarki Fe/Zn 25x4 po trasie linii kablowych. Wykonawca ma obowiązek skoordynowania robót oraz wykonania robót ziemnych w miejscach pokrywających się z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę zadania pn.: „Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych część 1 i 3” na odcinku nr I i II przed zakończeniem umowy dla tego zadania (okolice Mostu Narutowicza oraz Mostu Lwowskiego). Etap II Wykonanie robót zgodnie z terminem wykonania umowy tj. do 30.06.2021r. Odcinek 3 Strona wschodnia Wisłoka, tereny od mostu Narutowicza do mostu Zamkowego -budowa 35 kpl latarni oświetlenia ścieżek wraz z oprawami typu LED i kablem zasilającym YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości ok. 1232 m oraz kablem sterowniczym YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości ok. 1064 m. Odcinek oświetlanych ścieżek ok 820m, -budowa 1 szafy wolnostojącej oświetleniowej 6 polowej SzO- „Cegielniana 4”. Szafa dwukomorowa w II klasie ochronności, w jednej komorze przewidziano układ pomiarowy, -wykonanie odcinka linii kablowej YAKY 4x50 mm2 o długości ok. 12 m zasilającego szafę SzO- „Cegielniana 4” z rozdzielnicy nN na działce nr 1823/6, -wykonanie uziemienia ochronno- roboczego z bednarki Fe/Zn 25x4 po trasie linii kablowych. Odcinek 4 Strona zachodnia Wisłoka, tereny od mostu Zamkowego do ul. Bulwarowej -budowa 20 kpl latarni oświetlenia ścieżek wraz z oprawami typu LED i kablem zasilającym YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości ok. 627 m oraz kablem sterowniczym YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości ok. 534 m odcinek oświetlanych ścieżek ok 480 m, -wykonanie uziemienia ochronno- roboczego z bednarki Fe/Zn 25x4 po trasie linii kablowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) dokumentacja techniczna, przedmiar robót, 2) wzór umowy wraz z załącznikami zawarte w odrębnych plikach dołączonych do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną